Studium

Poskytujeme všeobecné studium čtyřletého gymnázia, nyní s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů a se zvláštním zaměřením na jazykovou výuku. Výuka, která je ukončená maturitou, probíhá pouze v denní formě na základě Školního vzdělávacího programu, který je vytvořený v souladu s povinným Rámcovým vzdělávacím programem vycházejícím ze zákona 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). PRIGO spolupracuje s více jak 20 zahraničními školami, počínaje Velkou Británií, Francií, Německem a Rakouskem, přes americké školy a několika čínskými školami konče (klikněte zde). To vše umožní snazší průchodnost do vysokoškolského studia v ČR i zahraničí. Jazyková výuka probíhá v nově postavené jazykové a počítačové učebně a využívá i prvky tzv. blended learningu, tedy operativní on-line výuky zahrnující e-learning a multimediální prostředky.

Gymnázium čtyřleté – obor Gymnázium 79-41-K/41

Obor všeobecného čtyřletého gymnázia se zaměřuje na nadané žáky, kteří se rozhodli nastoupit ke studiu na gymnázium po skončení povinné školní docházky na základní škole. Jedná se o žáky, kteří chtějí mít klasické gymnaziální vzdělání, ale cítí se být profilováni směrem k přírodovědným disciplínám.

Učební plán ke stažení zde.

Profilace

Naše gymnázium se soustředí na rozšířenou výuku předmětů souvisejících s lékařskými, farmaceutickými a veterinárními obory a přípravou pro přijímací řízení a studium na vysokých školách tohoto zaměření. Gymnázium spolupracuje s pedagogy z lékařských, farmaceutických a veterinárních fakult a jeho žáci se zapojují do mnoha projektů z této oblasti. Na rozdíl od středních škol zdravotnického zaměření nepřipravujeme žáky na výkon zdravotnického povolání po střední škole, ale soustředíme se zcela na možnost dalšího studia na univerzitách zmíněného směru. K tomuto vedeme a motivujeme žáky školními i mimoškolními aktivitami. Vychováváme však absolventa, který kromě přírodovědného zaměření bude mít vysoké jazykové kompetence a obecný společensko-kulturní přehled, což mu umožní hlásit se po ukončení gymnázia na jakoukoliv vysokou školu. Rozhodnutí je vždy na samotném žákovi, který zejména ve vyšších ročnících vhodnou volbou ze široké škály volitelných předmětů přizpůsobuje své zaměření preferencím ohledně volby vysoké školy.

Druhou profilací je příprava pro studium na přírodovědeckých a technických fakultách, popř. ekonomických fakultách s akcentem na matematiku, fyziku, geografii, informační technologie a příbuzné disciplíny. Gymnázium spolupracuje také s pedagogy z uvedených vysokých škol a její žáci se zapojují do mnoha projektů z této oblasti. Všechny profilace mají na zřeteli exklusivní výuku cizích jazyků a tedy rozvoj jazykových kompetencí a přípravu na státní maturitu. I přes zmíněné specializace a profilace je vzdělání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia a vychovává tak absolventa se všeobecným vzděláním, vč. vzdělání humanitního a kulturního, avšak s vysokými přírodovědnými a jazykovými kompetencemi. Jedná se o žáka s širokým všeobecným rozhledem, který složí výtečně maturitu a uplatní se v dalším studiu na prestižních vysokých školách u nás a velmi často i v zahraničí.

Vybavení školy a učeben

Škola je situována v příjemném prostředí na ulici 17. listopadu 133/17 v Říčanech u Prahy, a to s velmi dobrou dopravní dostupností, jak automobilem, tak také autobusem. Zastávka U Milána je vzdálena necelých 200 m. Vnitřní prostory školy jsou moderně zařízeny. Třídy jsou vybaveny novými nebo zánovními židlemi a lavicemi. Součástí je multimediální technika a vybavení dataprojektorem.

Školné

Výši školného pro studenty přijaté ke studiu ve školním roce 2019/2020 naleznete níže. Platební podmínky stanoví smlouva o studiu.

Školné měsíčně: 29 900 Kč (12 měsíců)

Studentům, kteří zahájí studium ve školním roce 2019/2020, bude poskytnuta sleva ve výši 50 %. Školné bude činit 14 900 Kč měsíčně.